Shinjuku Wald 9

  • Place: 3-1-26, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan
  • views: 2313