Hobby Japan Character Festival 2015

  • Place: Kotobukiya Akihabara
  • Date: Nov 7, 2015 - Nov 15, 2015
  • views: 897